Julia Wiśniewska – Lichtung

dyplom licencjacki

.

instalacja 4-kanałowa

.

Lichtung w filozoficznym ujęciu Martina Heideggera oznacza prześwit – obszar otwarty dla wszelkiego ujawniania i wszelkiego niknięcia. Stając się domeną ciągłego ruchu prześwit nie może zagwarantować poznania holistycznego, umożliwia jednakże wyzwalanie się (rozumiane jako ciągły i niemający swego zwieńczenia proces) pewnej cząstki Utajonego. Proces ten wraz z towarzyszącą mu szeroko pojmowaną kategorią obecności (jawnej bądź utajonej) włącza się w główny nurt zainteresowań podjętej pracy dyplomowej. Wychodząc od pojęcia przestrzeni naznaczonej staram się zidentyfikować wybrane obszary zbiorowego cierpienia, które następnie uobecniam poprzez ruch. Przywodzące na myśl zjawisko cenzury, poruszające się piksele stają się  zakłóceniem naturalnego porządku miejsca. Wykraczając poza swoją prymarną, tuszującą funkcję stają się jednocześnie narzędziem dekonspirującym. Gest maskowania staje się tu gestem ujawniania. Masowe zbrodnie utajone przez człowieka poprzez naturalne oraz sztucznie wkomponowywane w krajobraz formy, uczestniczą w procesie przepracowywania traumy dzięki odradzaniu się natury i życia.

.